1. Ποιο είναι το θεματικό πλαίσιο ίδρυσης και λειτουργίας της  Αγροδιατροφικής Σύμπραξης της Περιφέρειας Αττικής;

Αστική εταιρεία με νομική προσωπικότητα, χωρίς εμπορική – κερδοσκοπική προσωπικότητα αλλά με οικονομικό σκοπό. Η νομική της φύση και η λειτουργία καθορίζονται από το καταστατικό της.

2. Εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 περί δημόσιων συμβάσεων στην Αγροδιατροφική Σύμπραξη της Περιφέρειας Αττικής;

Δεδομένου πως η Αγροδιατροφική Σύμπραξη έχει τη μορφή ΑΜΚΕ, θεωρείται οργανισμός δημοσίου δικαίου και ως εκ τούτου υποχρεωτικά πρέπει να τηρείται ο Ν. 4412/2016.

3. Εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 2190/1994 περί προσλήψεων προσωπικού με τη διαδικασία του ΑΣΕΠ;

Δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 2190/1994 για την επιλογή προσωπικού της συγκεκριμένης ΑΜΚΕ.

4. Νομιμοποιείται η Περιφέρεια Αττικής να κατέχει την πλειοψηφία του Διοικητικού Συμβουλίου ενώ κατέχει την μονοψήφια των εταιρικών μεριδίων;

Βεβαίως γιατί η διαχείριση και η εκπροσώπηση της εταιρείας μπορεί να ανήκει σε όλους τους εταίρους, σε έναν από αυτούς ή σε περισσότερους από αυτούς όπως αναγράφεται στο καταστατικό.

5. Υπάρχει νομικό κόλλημα εάν στους εταίρους της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης συμπεριλαμβάνεται το επιμελητήριο το οποίο είναι ΝΠΔΔ και ταυτόχρονα επιχειρήσεις που είναι και μέλη του ίδιου επιμελητηρίου;

Στην Αγροδιατροφική Σύμπραξη μπορεί να συμμετάσχουν ταυτόχρονα τόσο τα επιμελητήρια ΝΠΔΔ όσο και τα μέλη αυτών, εφόσον υπάρχει σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Επιμελητηρίου.

6. Υπάρχει νομικός περιορισμός σε μία ΑΜΚΕ όσο αφορά το ποσοστό συμμετοχής ΝΠΔΔ;

Στην Αγροδιατροφική Σύμπραξη μπορεί να συμμετάσχουν ΝΠΔΔ (Περιφέρεια, Δήμοι, ΑΕΙ, Επιμελητήρια κτλ.) χωρίς περιορισμό στην κατοχή συγκεκριμένου ποσοστού συμμετοχής.

7. Υπάρχει υποχρέωση άμεσης καταβολής του ποσοστού συμμετοχής ενός μέλους, με την υποβολή της αίτησης συμμετοχής;

Δεν υπάρχει περιορισμός, πρώτα θα προταθεί το σχέδιο καταστατικού και μετά την έγκριση του θα ειδοποιηθούν τα υποψήφια μέλη να καταβάλουν τη συμμετοχή τους εφάπαξ ή τμηματικά όπως θα οριστεί στο καταστατικό.